Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Подводен клуб „Нептун“, взе решение за свикване на Общо годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на дата 26.03.2022 г. от 10,30 часа в помещението на клуба в гр.Пловдив, ул.Гладстон-подлеза. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2019, 2020 и 2021 год;

2. Приемане на основните насоки за развитие на сдружението за 2022г. и програма за осъществяване на дейността на сдружението за 2022год..;

3. Приемане на бюджета на сдружението за 2022г.;

4. Избор на нов Управителен съвет на сдружението

5. Други. Материали ще бъдат предоставени за запознаване на членовете на клуба в седалищния адрес след 11.03.2022год.

Подводна сигнализация