Уважаеми колеги и приятели, предвид обявеното в страната извънредно положение, ви уведомяваме, че насроченото за 14.03.2020г. годишно Общо отчетно-изборно събрание на клуба се отлага.

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Подводен клуб „Нептун“, взе решение за свикване на Общо годишно отчетно-изборно събрание на сдружението на дата 14.03.2020г. от 10.30 часа в помещението на клуба в гр.Пловдив, ул.Гладстон-подлеза. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2019г.;
2. Приемане на основните насоки за развитие на сдружението за 2020г. и програма за осъществяване на дейността на сдружението за 2020г.;
3. Приемане на бюджета на сдружението за 2020г.;
4. Избор на нов Управителен съвет на сдружението
5. Други. Горепосоченит99материали ще бъдат предоставени за запознаване на членовете на клуба в седалищния адрес след 14.02.2020г.

Подводна сигнализация