Днес, 17.03.2023г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Подводен клуб „Нептун“, свиква Общо годишно отчетно събрание на сдружението на дата 22.04.2023г. от 10.00 часа в помещението на клуба в гр. Пловдив, ул. Гладстон-подлеза. Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на сдружението за 2022г.; 2. Приемане на основните насоки за развитие на сдружението за 2023г. 3. Разни. Горепосочените материали ще бъдат предоставени на членовете на клуба по седалището и адреса на управлението на клуба.

Подводна сигнализация