ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел

„ Подводен клуб Нептун”, проведено на26.01.2018г.

            Днес, 26.01.2018г. в гр.Пловдив се проведе заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „ Подводен клуб Нептун”,

            На събранието присъстваха:

Крикор Сренц – председател,

Чавдар Янев – заместник- председател

Никола Хаджигеоргиев  – секретар на УС

Иван Стойнов – член на УС

Божидар Гарабетов – член на УС

При следния   ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на въпроса за публикуване на обява в Държавен вестник и/или обществена медия, интернет за свикване на годишно Общо отчетно събрание на сдружението.

2. Разни

            Констатирано бе , че не са постъпили други запитвания във връзка с оповестения дневен ред, поради което след обсъждане с единодушие се взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

           1.Да се публикува обява в Държавен вестник за свикване на Общо годишно отчетно събрание на сдружението с по-долу описаното съдържание и да се разлепи копие от нея на мястото за обявления в сградата на управлението на сдружението на адрес: гр. Пловдив, ул. Гладстон-подлеза, а именно:

Днес, 26.01.2017г Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Подводен клуб „Нептун“, свиква Общо годишно отчетно събрание на сдружението на дата 17.03.2018г. от 10.30 часа в помещението на клуба в гр.Пловдив, ул.Гладстон-подлеза. Събранието ще се проведе при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на сдружението за 2017г.; 2. Приемане на основните насоки за развитие на сдружението за 2018г. и програма за осъществяване на дейността на сдружението за 2018г.; 3. Приемане на бюджета на сдружението за 2018г.; 4. Текущи въпроси свързани с дейността на клуба. Горепосочените материали ще бъдат предоставениза запознаване на членовете на клуба в седалищния адрес след 16.02.2018г.

             Председателят на Управителния съвет констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така взетото решение и резултатите от него и поради изчерпване на дневния на заседанието бе закрито.

                    На заседанието присъстваха и всички членове на клуба, решили да посетя петъчните сбирки от 18.30 ч. , Пламен Куртев, Георги Даменлиев, Марин Балтов и др.

Подводна сигнализация