Годишно отчетно събрание 2019г.

Днес, 04.01.2019г. Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Подводен клуб "Нептун", свиква Общо годишно отчетно събрание на сдружението на дата 16.03.2019г. от 10:30 часа в помещението на клуба в гр.Пловдив , ул. "Гладстон" - подлеза. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2018г. ;

2. Приемане на основните насоки за развитие на сдружението за 2019г. и програма за осъществяване на дейността на сдружението за 2019г. ;

3. Приемане на бюджета на сдружението за 2019г. ;

4. Други.

Горепосочените материали ще бъдат предоставени за запознаване на членовете на клуба в седалищния адрес след 15.02.2019г.

Подводна сигнализация