Етичен кодекс на водолазен клуб „Нептун”

Чл.1 Етичният Кодекс на клуб „Нептун” представя приетите от всички членове на клуб „Нептун” ценности, стандарти и норми за градивно и етично поведение в клубната дейност. Той би следвало да бъде общ еталон за отношения, поведения и взаимодействия, които да допринасят за следното:

 1. Утвърждаване на клубни ценности и принципи, които са израз на лицето и традицията на клуба;
 2. Повишаване на общественото доверие в дейността на клуба и издигане и съхранение на неговия престиж;
 3. Развиване на култура на отношенията, която да зачита човешки и професионални ценности и права - за всеки член на клуба и за всеки гражданин.
 4. Поддържане на толерантна и конструктивна клубна атмосфера, която да позволява едновременното и хармонично съществуване на общност и различия в клубната дейност.
 5. Подпомагане на дейността на клуба, клубното развитие и безопасността на клубната дейност;
 6. Подкрепа на ръководния и инструкторския професионализъм и морал.

Чл.2 ал.1 Този Кодекс е клубен документ, който насочва поведението на членовете на клуб „Нептун” в тяхната клубна дейност, обмен, дискутиране, противопоставяне и обединяване на мнения и позиции, решаване на етични дилеми.

Ал.2 Кодексът очертава моралните отговорности на членовете на клуб „Нептун” помежду им и към целите на клуба. Спазването на принципите и нормите на този Етичен кодекс, така както са гласувани и приети от членовете на клуба, следва да бъде съзнателно, добросъвестно и стриктно.

 1. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване.
 2. Етичните правила се предлагат, приемат, гласуват и спазват от всички членове на клуб „Нептун”
 3. Етичните правила се отнасят към взаимоотношенията между членовете на клуб Нептун, избраните ръководни и контролни длъжности на клуба, с курсисти, представители на други сдружения, държавни организации и граждани, когато те са свързани с името и престижа на клуба, клубната дейност и клубните интереси.
 4. При първоначално встъпване в в клуба всеки нов член се запознава с изискванията и нормите на този Кодекс и с Устава на клуба.
 5. Неетичното отношение на член на клуба към друг не е основание за неетично отношение към нарушаващия етичните правила и норми на клуба
 6. Всички неетични действия могат да бъдат обект на жалба и арбитраж пред УС или контролен орган или комисия по етика на клуба (ако се създаде такава).

Чл.3 Принципи на клубното членство:

 1. Клубното членство утвърждава основните ценности на демокрацията, върховенството на закона, спазването на човешките права и етичните стандарти на поведение.
 2. Дейността на членовете на клуб Нептун се осъществява при спазване принципите на държавност, законност, взаимност, честност, отговорност.
 3. Членовете на клуба уважават отделните граждани и общности, зачитат техните традиции, вярвания и начин на живот, съвместими с правовата държава, не допускат дискриминация, основана на пол, раса, език, религия, образование и убеждения, политическа принадлежност, мнение, национален или социален произход, етническа принадлежност, инвалидност, възраст, сексуална ориентация, лично и обществено положение, имуществено състояние или друго основание.
 4. Членовете на клуба приемат екологичните норми и стандарти на клубната дейност и са отговорни към флората, фауната, екологичното разнообразие и равновесие на местата, където провеждат своята дейност.
 5. Членовете на клуба са равнопоставени по възраст пол образование, етнос, вяра, традиции и произход
 6. В отношенията между клубните членове не се допускат никакви форми на дискриминация.
 7. Членовете на клуба се стремят да се отнасят с уважение към всички представители на обществото и на други сродни и различни граждански и държавни организации и обществени и религиозни групи.
 8. Членовете на клуба и инструкторите се въздържат от всякакви оценки за произхода, социалното положение, съдебното минало, религията, обичаите, традициите на други членове и обучаеми.
 9. Членовете на клуба не изнасят в общественото пространство лична информация за други клубни членове както и непроверена или лъжлива информация за дейността на клуба.
 10. В отношенията помежду си по време на клубната дейност, членовете се ръководят от принципите на коректност, етичност, почтеност, сътрудничество и взаимно уважение, като проявяват учтивост и добронамереност.
 11. Всеки член на клуба работи за издигане и утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, като подкрепя и насърчава своите колеги в изпълнение на етичните стандарти.
 12. Членовете на клуба имат и развиват в себе си разбирането, че представляват лицето на своя клуб, че определят посоката на неговите традиции, приемственост и развитие. Те приемат това разбиране съзнателно и отговорно и дават личен пример за това отношение и поведение.
 13. Членовете на клуба пазят и работят за доброто име на клуба, избраното клубно ръководство и клубните инструктори.
 14. Когато представляват клуба на публични места, членовете на клуба разбират и приемат факта, че тяхното поведение се възпрема и оценя и като оценка на състоянието и името на клуба.

чл.4 Клубните членове и клубното ръководство утвърждват и поддържат такава организационна атмосфера, която едновременно да уважава различията на отделните клубни членове и гласуваните и приети от членовете на клуба клубни правила.

 1. На всеки член на клуб „Нептун” и на всеки обучаем и участник в клубните дейности е гарантирано правото на собствени възгледи, свобода на мисълта, съвестта и изказа.
 2. В клуба има свобода на израза на мнения, гледни точки и становища при условие, че те са изразени и изказани по начин, който не накърнява достойнството на неговите членове, партньори, курсисти, и др. граждани.
 3. В клуба има атмосфера на дискутивност, която е неприемливо да прераства в лични нападки, обиди, дисквалификации, пренебрежение и самоцелна борба за надмощие.
 4. В клубната дейност обсъжданията на мнения, аргументи и различни гледни точки са желани и необходими, защото създават потенциал за изява, разнообразие и развитие и позволяват пълноценото участие на клубните членове в клубния живот.Този процес обаче трябва да се случва с необходимото уважение и зачитане на правото на всеки на мнение и собствено достойнство.
 5. В изказването на мнения и оценки членовете на клуба се аргументират с факти и избягват личните квалификации и нападки, като пазят достойнството на хората, които оценяват или чието поведение коментират, по същия начин както очакват да бъде запазено тяхното собствено достойнство.
 6. Изказващите различно мнение членове на клуба имат право да изразяват несъгласие по конкретни решения на Общото събрание и УС без това да бъде квалифицирано като неприемливо или да бъдат подлагани на личен натиск за промяна. Те обаче на свой ред приемат и спазват гласуваните клубни правила и дейности такива каквито са гласувани, докато не бъдат променени съгласно устава на клуба.
 7. Личните нападки, обидите и дисквалификацията на другите се смятат за неприемливи и нежелани в отношенията и поведението на членовете на клуба, защото нарушават чуждото достойнство и не внасят градивност в клубнaта дейност.
 8. След дискутиране на всеки проблем или казус в клубната дейност и проведеното гласуване, клубните членове приемат и се събразяват с вота на членската маса, утвърден от устава на клуба. При продължаващи несъгласия с вече приети правила, практики, дейности, йерархия, направление на развитие на клуба и др. членовете имат правото да възобновяват дискусии и да изразяват мнението си при спазването на правилата от устава на клуба и на този етичен кодекс.

Чл.5 За утвърждаване на авторитета на клуба и членовете му:

 1. Членовете на клуба, ръководителите и инструкторите работят за утвърждаване на собствения,  клубния и на колегите си авторитет, като се въздържат от действия, които биха уронили престижа на клубната дейност или биха разрушили конструктивната клубна атмосфера, и проявяват нетърпимост към подобни действия
 2. В етичен план името и престижа на клуба не стоят по-високо от името и престижа на неговите членове и не оправдават оказването на групов или управленски натиск върху клубните членове, освен когато те нарушават правилата на клубната дейност.
 3. Членовете на клуба уважават личното достойнство на останалите членове на клуба, курсистите, инструкторите, избраните ръководни и контролни длъжности, не злословят по техен адрес, утвърждават техния авторитет.
 4. В случаите когато имат някакви изисквания или забележки към тяхната дейност и поведение, те поставят тези изисквания и забележки по утвърдения в уставите и правилниците начин.
 5. Критиките към дейността на клуба, клубни членове и клубни органи се подкрепят с аргументи и факти и не се правят в дисквалифициращ и обиден формат и тон.
 6. При несъгласие с дейностите, политиката и правилата. на клуба, всеки негов член има правото да откаже да съдейства, да участва или дори да напусне клуба без да бъде санкциониран или порицаван за това.

Чл.6 Отношения между клубните и личните интереси на членовете, спазване на правилата за безопасност и зачитане на личното достойнство:

 1. Клубните интереси стоят над индивидуалните интереси на отделния член на клуба само в случаите, когато членовете участват в организирани мероприятия или изпълняват утвърдени и взети според правилника на клуба клубни решения, които не застрашават техния живот и здраве и не уронват достойнство.
 2. В клуба се спазва приетата от Общото събрание йерархия и субординация без да се уронва авторитета и отговорността на ръководния и инструкторски състав при задаване на правилата за провеждане на учебни и изследователски гмуркания и безопасността на участниците в тях.
 3. В дейността на членовете на клуба, на инструкторския състав, на избраните ръководни и контролни длъжности в клуба, приоритет е безопасността на членовете и обучаемите, участващи в дейностите на клуба както под вода, така и на сушата. Затова спазването на утвърдената от общото събрание и съвета на инструкторите йерархия и организация на дейността е важно и желано от всеки, така че да се осигури синхронът и единоначалието на групите.
 4. Членовете на клуба съзнателно и отговорно спазват правилата на организираните от клуба гмуркания и надводни дейности с цел запазване на организацията и безопасността им.
 5. Членовете на клуба не отправят призиви към неспазване на устава на клуба и дисциплината на учебните и експедиционни гмуркания и дейности. Ако имат несъгласия с точки от устава и дейности на клуба те се стремят да ги разрешат в рамките на установения ред и правила.
 6. Ако са представители на различни направления и системи в подводната дейност, членовете на клуба спазват правилата на клуба и указанията на инструкторите при организирани от клуба гмуркания и експедиции.
 7. Членовете на групите имат правото да откажат да изпълнят всяко разпореждане, което смятат за застрашаващо тяхната сигурност, като за това уведомяват водача на групата или своя иснструктор.
 8. Инструкторите и ръководителите на клубни дейности носят отговорност за своето състояние, в което провеждат тези дейности -  те са с адекватна психика и създават съответното настроение.
 9. Инструкторите се съобразяват с псхихологичното състояние на обучаемите и не коментират публично техните обърквания или неловкост или незнание, освен в учебния разбор и то с цел изясняване на обективни обстоятелства и даване на обучителна обратна връзка.
 10. Старши инструкторите спазват изискванията за запазване на достойнството на младши инструкторите по време на спускания и други дейности. Същото задължение имат и младши инструкторите спрямо старши инструкторите.

Чл.7 Обективност при вземане на ръководни решения и отговорност за предприетите действия или бездействия при провеждане на клубната политика:

 1. Всеки избран ръководител се стреми да бъде максимално безпристрастен при извършването на своите дейности, независимо от своите мнения и оценки.
 2. Всеки избран ръководител дава точен и обективен отчет пред общото събрание и в случаите посочени в устава.
 3. Всеки избран ръководител или член на контролен орган в клуба е отговорен за своите нареждания, действия и бездействия, касаещи името на клуба, материалната база, развитието на клубната дейност, правата на неговите членове.
 4. Ръководните членове на клуба, инструкторите и другите членове на клуба не злоупотребяват със своите правомощия, знания и отговорности.
 5. Клубът, клубното ръководство и инструкторите поемат и носят моралната и законова отговорност да предоставят висококачествени програми и услуги и да не предлагат програми и услуги, за които не притежават компетентност, квалификация, ресурси и правоспособност.
 6. В ролята си на представители на клуба, членовете на клуба не допускат клубът да се поставя в материална или друга зависимост от отделни лица или организации и не се възползват от правомощията си с цел лично облагодетелстване или други користни цели.
 7. При констатиране на нарушения или нередности, всеки член на клуба информира УС и общото събрание за всеки акт на злоупотреба или корупция с целите и средствата на клуба достигнал до неговото знание.
 8. Членовете на клуба опазват клубното имущество с грижата на добри стопани. Те уведомяват техниците, инструкторите и ръководството при повреждане или изгубване на клубно имущество.

Подводна сигнализация