УСТАВ

на

ПОДВОДЕН КЛУБ НЕПТУН

гр. ПЛОВДИВ

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Подводен клуб „Нептун”- гр. Пловдив е доброволно самоуправляващо се сдружение. То е юридическо лице с нестопанска цел, което организира доброволно обединени физически и юридически лица, занимаващи се с водолазна дейност, водни и морски плавания.

Чл.2 Този устав регламентира сдружение ПК „Нептун”, гр. Пловдив и неговата дейност.

Чл.3. Сдружението е със седалище гр. Пловдив, код 4000 и адресна регистрация – Община Пловдив „Район Централен”, ул.Гладстон-Подлеза със собствена финансова сметка и печат.

Чл.4. Подводен клуб „Нептун” е създаден с неограничен срок, едно сдружение, което осъществява дейност в обществена полза.

II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Чл.5. ПК „Нептун”, обединява усилията, възможностите на физически и юридически лица в Република България да съдействат за развитието на водолазната дейност, водния и морски туризъм сред населението и по този начин да дава принос за утвърждаването на Република България като морска държава. Клубът има право да открива свои секции и в други населени места в страната и чужбина.

Чл.6. За осъществяването на своята цел, клубът може да членува в официални спортни организации (федерации) в България и в чужбина и да осъществява съвместна дейност с други обществени организации, асоциации, олимпийски комитети, агенции и други.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. За постигане на своите цели:

-популяризира водолазното дело, водния и морски туризъм сред населението в пловдивския регион и страната

-възпитава любов към морето и морските дисциплини

-провежда системна и целенасочена дейност за възпитанието на своите членове, за повишение на техните знания в областта на морското и водолазното дело

-развива дружески отношения със сродни клубове в организации от страната и чужбина

-oсигурява възможности за изява на членовете му в състезания по подводен спорт, във връзка с целите на настоящия устав.

Чл.8. Клубът организира и съдейства за участието на членовете си с лична и обществена материална част в плавания, и състезания от вътрешен и международен характер, както във вътрешните води и териториалното море на РБ, така и в международни води.

Чл.9. Клубът осъществява мероприятия, регламентирани от леководолазния правилник на РБ, наредбата за водолазната дейност, законодателството на европейския съюз и документите регламентиращи подводната дейност, както и плавания по вътрешни и международни води.

Чл.10. Клубът организира мероприятия за обучение и повишаване в квалификация на членовете си и на желаещи да се занимават с водолазното дело подрастващи и други лица, нечленуващи в клуба, с оглед попълване състава му с нови членове.

Чл.11. Клубът осъществява просветна дейност чрез курсове, семинари, лекции, прожекции на филми и други мероприятия, с които се популяризира водолазното дело и се повишават техническите знания на членовете му.

Чл.12. Клубът съдействува за литературни, публицистични, кино и фотографски мероприятия, отразяващи дейността му, леководолазното и морското дело.

Чл.13. В клуба се събира и поддържа библиотека от чертежи, правилници, техническа и историческа документация и архивни материали, отнасящи се до дейността му и морското дело изобщо.

Чл.14. Със средствата от собствената си финансова сметка, клубът развива своята собствена материална база, строителство, оборудване, и преоборудване на собствени плавателни съдове и МПС, както и осигуряване на помещения за съхраняване на инвентара си.

Чл.15. За развитието и усъвършенстването на материалната си база, клубът, влиза в договорни, взаимоотношения, основавайки се на българското законодателство, с наши и чужди фирми и организации.

Чл. 16. Клубът съдейства за строителството, оборудването и преоборудването на обществена и лична плвателна и друга специфична материална част обезпечаваща подводната дейност.

Чл.17. Цялостната дейност на клуба се осъществява, както чрез непосредствено участие на членовете му, така и чрез договорните отношения с други обществени организации и фирми.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.18. Дейността на ПК Нептун се основава на принципа на:

      -    Демокрация, плурализъм и свобода на дискусии и мнения

-         Изборност на ръководните кадри

-         Отчетност и прозрачност

Чл.19.Членове по право на клуба са неговите основатели. Клубът не може да бъде ликвидиран, извън посочените в законодателството случаи освен с изрично решение на 2/3 от основателите му. Същото мнозинство от страна на основателите е необходимо за изключване на един от тях от клуба. Основателите на клуба имат право да присъстват при провеждането на учебната дейност, както и на всички други мероприятия организирани от клуба.

Чл.20. Освен основателите, за член на клуба може да бъде избран всеки гражданин на РБ, който е компетентно морско лице, съгласно нормативните разпоредби за компетентност на морските лица на РБ /т.е. има най-малко правоспособност, водолаз любител”/, както и всяко квалифицирано морско лице и изтъкнат деятел в областта на подводното дело.

Чл.21. Изискванията по предходния член не се отнасят за избраните от общо събрание членове на управителния съвет.

Чл.22. При условията на предходните членове, всяко лице навършило 14 годишна възраст може да кандидатства за приемане в клуба, като право на глас имат само членовете навършили пълнолетие. При приемане за член на лице ненавършило пълнолетие се изисква писмено съгласие от родител или настойник.

Чл.23. Членове на клуба с право на един глас могат да бъдат и юридически лица – фирми, организации, асоциации, участващи със собствена материална част или финансови средства. Служителите и изпълнителския състав на тези юридически лица по смисъла на КТ не стават членове на клуба по право. Условията за приемане на членове- юридически лица се уреждат с конкретни договори.

Чл.24. Членовете се приемат с обикновено мнозинство от управителния съвет на клуба, след писмено подадена молба за членство и плащане на имуществена вноска – годишен членския внос в пълния размер на определения от Общото събрание и приложим за съответната година, независимо кога през годината е приет съответният член.

Чл. 24а. Имуществените вноски (членски внос) са годишни и се определят по размер от Общото събрание. Годишният членски внос се заплаща от съществуващите членове до 31 март на съответната година, а за нови – при приемането им съгласно предвиденото в предходния член 24 от този устав. 

Чл. 25. За почетен член може да бъде избрано лице от РБ или от друга държава, което има особени заслуги към дейността на клуба. Почетните членове се приемат от общото събрание.

Чл.26. В клуба се поддържа картотека с изчерпателни данни за членовете му.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА:

Чл. 27. Членуването в клуба е доброволно, като всеки член има право да участва в управлението, да бъде информиран за дейността на клуба, да се ползва от имуществото му и от резултатите на същия.

Всеки член на клуба има право:

-да участва в обсъждането и решаването на въпроси, отнасящи се до дейността на клуба

-да избира и да бъде избиран в ръководните органи на клуба

-да ползва материалната база на клуба съобразно приетите от общото събрание правила

-да отправя питания до ръководството в писмена форма

Всеки член на клуба е длъжен:

-да спазва настоящия устав и да изпълнява решенията на ръководния орган

-да съдейства за постигане на целите на клуба, чрез активно участие в дейността му и чрез повишение на квалификацията си

-да изпълнява срочно и качествено поставените му от ръководните органи задачи

-да полага грижа за правилното използване, поддържане и опазване на материалната част и база на клуба

-да плаща редовно определения от общото събрание членски внос

Чл.28. За уронване авторитета на клуба, нарушения на настоящия устав и правилата на добрите нрави на членовете на клуба се налагат следните наказания:

а/ забележка

б/мъмрене

в/строго мъмрене

г/лишаване от участие в състезания, експедиции или друга дейност на клуба

д/изключване

Чл.29. Изключването на член от клуба става с решение на общото събрание, с което са гласували 2/3 от присъстващите. В случая се съблюдава и ограничението по чл.19 от настоящия устав.

Чл. 29а. В случаите на прекратяване на членство, независимо от основанието за това, в това число при изключване на член, клубът не дължи връщане на направени имуществени вноски, в това число заплатен членски внос, като прекратилият членството си член на клуба е длъжен да заплати всички имуществени вноски до прекратяването на членството си. 

VI. СТРУКТУРА НА КЛУБА

Чл.30 Структурата на клуба включва:

-общо събрание на клуба-върховен орган на сдружението

-управителен съвет

Чл.31. Общото събрание на членовете е върховен орган на клуба. Членовете юридически лица се представляват в общото събрание от тяхно длъжностно лице, определено с конкретен договор за членство.

Чл.32. Общото събрание се свиква поне веднъж годишно от управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете.

Чл.33. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното мнозинство, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове и представители да се явят.

Чл.34. В общото събрание всеки член или представител на член-юридическо лице има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл.35.Решения на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство на гласовете, но за изменение на устава, за преобразуване на клуба или прекратяването му е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите. При последния случай се съблюдава и ограничението на чл.19 от настоящия устав.

По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членовете на управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях при спазване на разпоредбите на чл.18, ал.1, т.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.36. Общото събрание има следните правомощия:

-Приема, изменя и допълва устава на клуба

-Приема почетни членове и изключва членове на клуба

-Избира членове на управителния съвет, както и отстранява членове на съвета, преди срока за който са избрани

-Взема решения във връзка с цялостната дейност на клуба

-Приема отчета за дейността на Управителния съвет между две събрания

-Определя размера на членския внос

-Налага Предвидени наказания за съответни нарушения

-Взема решения за участия в други организации

-Приема финансовия план на клуба

Чл.37. Управителният съвет:

-Изпълнява решенията на общото събрание на клуба

-Между събранията взема оперативни решения относно клубната дейност и ги превежда в изпълнение, като заседава поне веднъж на два месеца

- упълномощава лице, което да движи текущата сметка на клуба

-Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на други органи, свиква Общото събрание веднъж годишно:

-Изпълнява задълженията, предвидени в Устава, отчита се пред Общото събрание

-Контролира членовете на клуба и за допуснати нарушения им налага наказанията по чл.28 от Устава.

Чл.38. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство и явно гласуване.

Чл.39.Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл.40.Управителния съвет се състои от 5 членове – управител /председател/, зам. управител /зам. председател/, секретар и двама членове и се избира от общото събрание на клуба за срок от 3 години. Управителният съвет управлява работата на клуба. Управителят /председателят/ на управителния съвет представляват клуба самостоятелно, а останалите членове само заедно с управителя /председателя/.

В случай на изтичане на мандата и до избиране на нов управителен съвет старият управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

VII. ИМУЩЕСТВО

Чл.41. Клубът притежава собствено имущество, включващо помещение, специална материална част и спортна екипировка, както и средства в левове и валута.

Чл.42. Клубът може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната дейност и като използва прихода от тази стопанска дейност за постигане на определените в устава и учредителния акт цели.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Клубът  като юридическо лице, вписано в регистъра на съда, има права на свой бюлетин, знаме, емблема, печат, бланки и значка, почетен знак, медали и дипломи, с които се отличават изтъкнати членове, деятели и спортисти и флаг.

Чл.44. Клубът прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи и по прешение на общото събрание по предвидения в устава ред.

Чл.45. За неупоменати в устава права и задължения на клуба се прилагат действащите нормативни актове и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл.46. При прекратяване на клуба, наличното имущество се предава на държавна организация със сродна дейност чрез местните органи на държавна власт.

Чл.47.Този устав се прие с решение на общото събрание на клуба и влиза в сила след внасянето му в съда за пререгистрация във връзка със Закона за юридически лица с нестопанска цел. 

…………………………………………..

(подпис)

………………………………………………………

(име)

Подводна сигнализация